VILLKOR

1. INTRODUKTION

1.1. Genom att använda och besöka GG.bet (”Hemsidan”) eller genom att starta ett konto på Hemsidan godkänner du att vara bunden av: Villkoren, Sekretesspolicyn och kampanjspecifika villkor, spelregler, bonusar och specialerbjudanden som kan dyka upp på hemsidan från och till. Alla ovan nämnda villkor hänvisas tillsammans till som ”Villkoren”. Vänligen läs igenom Villkoren noggrant innan du accepterar dem. Om du inte godkänner att vara bunden av Villkoren, vänligen öppna inte ett konto eller använd Hemsidan. Ditt användande av Hemsidan kommer tolkas som godkännande av Villkoren.

ALLMÄNNA VILLKOR

2. PARTER

2.1. Hänvisningar i Villkoren till ”oss”, ”vår”, ”vi” eller ”Företaget” är hänvisningar till det företag som du ingår avtal med, i enlighet med ovan.

3. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

3.1. Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera, modifiera och ändra villkoren oavsett anledning, inklusive juridiska eller kommersiella anledningar samt anledningar som har med kundtjänst att göra. De senaste villkoren hittas på Hemsidan och träder i kraft från det ögonblick de publiceras. Vi meddelar spelare om sådana förändringar, redigeringar och uppdateringar genom att publicera en ny version av Villkoren på Hemsidan. Det är spelarens ansvar att se till att han/hon samtycker till de aktuella Villkoren och Företaget rekommenderar spelare att regelbundet se om det gjorts några uppdateringar. Företaget förbehåller sig rätten att utan förbehåll göra förändringar på Hemsidan, dess tjänster och mjukvara samt de systemkrav som krävs för att kunna använda tjänsterna.

3.2. Om du inte godkänner en eventuell förändring av Villkoren så kan du sluta använda Hemsidan och/eller stänga ditt konto i enlighet med paragraf 12 i dessa Villkor. Ditt fortsatta användande av Hemsidan efter det datum som Villkoren specificerats ha trätt i kraft anses som bindande samtycke till de förändrade Villkoren, inklusive eventuella tillägg, upptag, utbyten eller andra förändringar vad gäller Företagets identitet i paragraf 2.1 i Villkoren, oavsett om du har meddelats angående eller läst de nya Villkoren.

4. JURIDISKA KRAV

4.1. Ingen under 18 år eller under myndig ålder för de aktiviteter som erbjuds i form av tjänster får under några omständigheter använda de tjänster som erbjuds på Hemsidan, och den person under myndig ålder som använder tjänsterna kommer genom sina handlingar ha brutit mot dessa Villkor. Företaget förbehåller sig rätten att närsomhelst begära bevis på ålder för att verifiera att personer under myndig ålder inte använder tjänsterna. Företaget kan stänga ned en persons konto och exkludera en person från Hemsidans tjänster om bevis på ålder inte ges eller om Företaget misstänker att en person under myndig ålder använder tjänsterna.

4.2. I vissa juridiska områden kan onlinespel vara olagligt. Du förstår och accepterar att Företaget inte kan ge juridisk rådgivning eller garanti vad gäller användande av Hemsidan och dess tjänster och gör inga utfästelser vad gäller legalitet i ditt juridiska område. Du använder tjänsterna som erbjuds av Hemsidan på eget val och godtycke, tar ansvar för riskerna och avgör själv om användandet av Hemsidans tjänster är lagliga i enlighet med nuvarande regleringar i ditt juridiska område.

4.3. Företaget avser inte att erbjuda tjänster till spelare där spelande motsäger lagarna i deras juridiska område. Du förstår och godkänner att du är ensamt ansvarig för agerande i enlighet med lagarna i det juridiska område som du befinner dig i. Företaget skall ej hållas ansvarigt för illegalt eller otillåtet användande av Hemsidans tjänster.

4.4. Företaget tillåter inte öppnande av konto och/eller insättning av pengar från kunder som befinner sig eller bor i Afghanistan, Amerikanska Samoa, Aruba, Australien, Bonaire, Cypern, Curacao, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), Etiopien, Frankrike, Guyana, Guam, Irak, Iran, Italien, Israel, Nederländerna, Laos, Malta, Portugal, Samoa, Saudiarabien, Saba, Serbien, Singapore, Spanien, St. Maarten St. Eustatius, Storbritannien, Syrien, Sri Lanka, Uganda, USA, Vanuatu, Trinidad och Tobago, Turkiet, Ukraina, Jemen. Jurisdiktionslistan kan ändras av Företaget utan förvarning. Du godkänner att du har skyldighet att inte öppna ett konto och inte försöka använda ett existerande konto om du befinner dig i något av dessa juridiska områden.

4.5. Du är ensamt ansvarig för att betala relevanta skatter och avgifter i samband med vinster relaterade till användandet av Hemsidan. Om vinsterna beskattas genom lagstiftning är du ansvarig för redovisning av dina vinster och/eller förluster till berörda myndigheter.

5. ÖPPNANDE AV KONTO

5.1. För att kunna använda tjänsterna på Hemsidan måste du öppna ett konto (”Ditt Konto”) genom att ange din e-postadress, välja ett lösenord och fylla i de uppgifter som krävs för att fullborda registreringen, inklusive ditt namn, födelsedatum och telefonnummer.

5.2. För att verifiera din identitet förbehåller sig Företaget rätten att närsomhelst efterfråga tillfredsställande bevis på identifikation. Misslyckande att visa upp sådan dokumentation kan resultera i avstängning av ditt konto.

5.3. Du intygar att du har angett korrekt, fullständig och sanningsenlig information om dig själv vid registrering och kommer fortsätta att ha korrekta uppgifter genom att snarast uppdatera registreringsinformation om den behöver ändras. Misslyckande att göra det kan resultera i nedstängning av konto, begränsningar på konto eller ogiltigförklarande av transaktioner.

5.4. Om du har några frågor eller om du stöter på några problem när du registrerar dig kan du kontakta vår Support genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

5.5. Du får endast ha ett konto på Hemsidan. Om du öppnar fler konton på Hemsidan kommer dessa betraktas som ”Dubbelkonto”. Alla Dubbelkonton kan omedelbart stängas ned av oss och:

5.5.1. alla transaktioner som görs från Dubbelkontot anses ogiltiga;

5.5.2. alla satsningar och insättningar från Dubbelkontot återlämnas till dig;

5.5.3. eventuella vinster eller bonusar som du tjänat under tiden då du haft ett aktivt Dubbelkonto kommer tas från dig och kan återkrävas av oss, och eventuella medel som tagits ut från Dubbelkontot skall returneras till oss på begäran.

5.6. Politiska offentliga personer måste informera oss om deras status när de registrerar sig. Du kan göra det genom att kontakta vår support via e-post på support@gg.bet efter att du fullbordat registreringen.

Politiska offentliga personer innefattar följande typer av individer:

  • statsöverhuvuden, regeringschefer, ministrar samt ställföreträdande ministrar;
  • parlamentsledamöter eller medlemmar i liknande lagstiftande organ;
  • ledamöter i politiska partier;
  • personer i högsta domstolen eller andra domstolar där beslut ej kan överklagas förutom i undantagsfall;
  • medlemmar i revisionsrätter eller i bankstyrelser;
  • ambassadörer, chargés d'affaires och högt uppsatta tjänstemän i militären;
  • individer inom administration, förvaltning eller övervakande organ i statligt ägda företag;
  • direktörer eller ställföreträdande direktörer i styrelser för en liknande funktion i en internationell organisation.

5.6.1. Politiska offentliga personer är föremål för ytterligare verifiering i enlighet med paragraf 6.6. i dessa villkor.

6. VERIFIERING AV IDENTITET, SÄKERHETSKRAV MOT BEDRÄGERIER

6.1. Med tanke på de rättigheter som ges till dig för användning av tjänsterna garanterar, bekräftar, accepterar och godkänner du att:

6.1.1. Din ålder inte är under 18 år eller den ålder som gäller för att räknas som myndig för att lagligt delta i hasardspel under lagarna i ditt juridiska område;

6.1.2. Du är den rättmätige ägaren av pengarna på Ditt Konto och alla uppgifter som angivits av dig till Företaget, antingen under registreringsprocessen eller efteråt, inklusive som del av en transaktioner, är sann, aktuell, korrekt och fullständig och matchar namnet på de kredit/debit-kort eller andra betalningskonton för att användas eller sättas in för att ta emot pengar på ditt konto;

6.1.3. Du är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar i samband med användande av tjänsterna på Hemsidan och du är fullt ansvarig för eventuella förluster till följd av användningen av tjänsterna på Hemsidan. Du förbinder dig att använda tjänsterna enbart på eget val, via egna beslut och på egen risk. Du får inte göra några anspråk mot Företaget i förhållande till dina förluster;

6.1.4. Du förstår till fullo de metoder, regler och procedurer vad gäller tjänster och spel som levereras på Internet. Du förstår att du är ansvarig för att säkerställa riktigheten i uppgifter om bets och spel. Du kommer inte vidta några åtgärder eller handlingar som kan skada Företagets rykte.

6.2. Genom att godkänna Villkoren ger du oss rätt att genomföra inspektioner periodvis samt de som krävs av tredjepart (inklusive, utan att vara begränsat till, föreskrivande myndigheter) för att bekräfta din identitet och kontaktinformation (”Verifiering”).

6.3. Under Verifiering kan vi begränsa din förmåga att ta ut pengar från ditt konto.

6.4. Om någon information som du ger visar sig vara falsk, felaktig, vilseledande och/eller på annat sätt ofullständig bryter du mot detta avtals villkor, och vi har rätt att stänga av ditt konto omedelbart och/eller neka dig tillgång till tjänsterna på Hemsidan utöver eventuella andra åtgärder till vårt gottfinnande.

6.5. Om vi inte kan bekräfta att du nått åldersgränsen kan vi stänga av din kontoaktivitet. Om din ålder har varit lägre än den tillåtna åldern vid den tidpunkt då du deltagit i aktiviteter på Hemsidan relaterat till hasardspel gäller följande:

6.5.1. Ditt konto stängs av;

6.5.2. Alla transaktioner som gjorts under denna tid blir ogiltiga och motsvarande pengar som du satt in på kontot kommer att returneras;

6.5.3. Alla satsningar eller bets som gjorts under denna tidsperiod återlämnas till dig; och

6.5.4. Vinstbelopp som du samlat på dig under denna period kommer gå förlorade och du kommer på begäran vara tvungen att återlämna alla de medel som tagits ut från ditt Konto.

6.6. Politiska offentliga personer och kunder från länder med hög risk (exempelvis sanktionerade länder eller länder med ostabil politisk miljö) är föremål för ytterligare verifiering. Sådana kunder måste tillhandahålla dokumentation som förklarar var deras intäkter kommer från.

7. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH SÄKERHET

7.1. Efter att du öppnat ett konto får du inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till någon. Om du har blivit av med eller glömt dina inloggningsuppgifter kan du återställa ditt lösenord genom att klicka på länken ”Påminn mig om mitt lösenord” under inloggningsfönstret.

7.2. Du är ensamt ansvarig för att hålla användarnamn och lösenord säkra och är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Du är ansvarig för alla förluster på ditt konto, oavsett ifall de har förorsakats av dig eller av en tredje part.

7.3. Du måste omedelbart meddela Företaget om det förekommer obehörig åtkomst på Ditt Konto eller annan form av säkerhetsintrång. Om det efterfrågas samtycker du till att överlämna bevis relaterat till sådan stöld eller otillåtet användande till Företaget. Företaget ansvarar inte för förluster som kan ha skett till följd av att någon annan har använt ditt lösenord, oavsett om det skett med eller utan din vetskap.

8. INSÄTTNINGAR OCH UTTAG TILL/FRÅN DITT KONTO

8.1. Om du önskar delta i betting och spel på denna Hemsida måste du sätta in pengar på Ditt Konto.

8.2. Du åtar dig att:

8.2.1. alla pengar du sätter in på Ditt Konto inte har illegalt ursprung och inte kommer från någon illegal aktivitet eller källa; och

8.2.2. alla betalningar som görs till ditt konto är tillåtna och du kommer inte försöka upphäva en betalning som görs till Ditt Konto eller göra något annat som orsakar att en sådan betalning blir upphävd av en tredje part för att undvika legitimt ansvar.

8.3. Företaget tar inte emot insättningar från tredje parter, exempelvis en vän, släkting, partner, man eller kvinna. Du måste göra en insättning från ett konto/system eller kort som är registrerat under ditt namn och säkerställa att dina betalningar görs endast till ditt eget konto. Om vi under våra säkerhetskontroller upptäcker att detta har brutits mot stryks alla vinster och den ursprungliga insättningen skickas tillbaka till den som äger kontot/kortet.

8.4. Om en banköverföring krävs för att återlämna pengarna till dess rättmätige ägare kommer alla bankavgifter bäras av mottagaren.

8.5. Du får endast använda ett telefonnummer om du vill lägga till pengar på Ditt Konto med SMS. Du skall ange detta telefonnummer i din profil. Endast hälften av den tillagda summan går till ditt Konto. Företaget tillåter inte att användare tar lån från mobiloperatörer som tillhandahåller en sådan tjänst, även om operatören tillåter det. Du kan inte göra sms-insättningar med sådana lån med negativt saldo. Användare som bryter mot denna regel svartlistas och deras spelkonto blockeras utan möjlighet att ta ut medel.

8.6. Vi tar inte emot kontanter som skickas till oss. Vi förbehåller oss rätten att använda elektronisk betalningshantering och/eller finansinstitut för att bearbeta betalningar som görs av och till dig i samband med ditt användande av tjänsterna. I den omfattningen att de inte strider mot villkoren i dessa Villkor godkänner du att du är bunden av sådana tredje parters Villkor.

8.7. Genom att sätta in pengar samtycker du till att inte göra eller försöka göra några ångerköp och att du ersätter Företaget för eventuella ångerköp, nekande eller upphävande av betalningar som du gör och alla eventuella förluster som Företaget drabbats av till följd av detta.

8.8. Vid misstänkta eller bedrägliga betalningar, inklusive användande av stulna kreditkort eller annan bedräglig aktivitet förbehåller sig Företaget rätten att blockera Ditt Konto, upphäva utbetalningar och återta vinster. Vi har rätten att informera relevanta myndigheter om eventuella bedrägerier eller annan illegal aktivitet och kan anlita inkassotjänster för att återta betalningar. Företaget skall dock under inga omständigheter ansvara för otillåtet användande av kreditkort, oavsett om kreditkorten rapporterats som stulna eller ej.

8.9. Vi kan närsomhelst använda positivt saldo på Ditt Konto för att ta belopp som spelaren är skyldig att betala till oss när vi löser insatser eller satsningar vad gäller Dubbelkonto, Fusk, Maskopi, Bedrägeri eller Kriminell Aktivitet eller Felaktigheter.

8.10. Du är medveten om och samtycker till faktumet att Ditt Konto inte är ett bankkonto och att det därför inte är försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av bankförsäkring eller andra liknande försäkringssystem. Ingen ränta tas på de medel som sätts in på Ditt Konto.

8.11. Du kan närsomhelst begära uttag av medel från Ditt Konto om följande villkor har uppfyllts:

8.11.1. alla betalningar som gjort till Ditt Konto har kommit in och inga har ångrats, nekats eller på annat sätt annullerats;

8.11.2. alla Verifieringar i enlighet med paragraf 6 ovan har genomförts.

8.12. Vid uttag måste vissa punkter fullbordas:

8.12.1. alla uppgifter i din Profil måste vara ifyllda;

8.12.2. medel måste tas ut med samma betalningsmetod som användes för insättning;

8.12.3. vi kan inte lämna ut medel till våra spelares kreditkort i enlighet med MasterCards regler. Medel som sätts in med MasterCard-kort måste tas ut med en alternativ betalningsmetod;

8.12.4. om den begärda summan överstiger ett tusen amerikanska dollar (USD 1,000) måste spelaren identifiera sig genom att skicka oss en kopia eller en digital kopia av sitt ID, vilket exempelvis kan vara ett pass eller ett ID-kort. Serienumret på passet kan strykas över när detta skickas. Företaget kan också efterfråga ytterligare dokumentation;

8.12.5. om pengarna överförts från en telefonoperatör försenas uttag med 2-3 veckor på grund av bedrägerikontroll;

8.13. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som motsvarar våra egna kostnader för att genomföra uttag av medel som inte använts för spel.

8.14. En uttagssumma på upp till USD 300 betalas ut till kundens konto nästa dag från den dag begäran gjordes, förutom vid helger och helgdagar.

8.15. En uttagssumma på mellan USD 300 och USD 2,000 betalas ut till kundens konto inom 5 dagar från den dag begäran gjordes, förutom vid helger och helgdagar.

8.16. En uttagssumma på mellan USD 2,000 och USD 20,000 betalas ut till kundens konto inom 14 dagar från den dag begäran gjordes, förutom vid helger och helgdagar.

8.17. En uttagssumma på USD 20,000 och mer betalas ut till kundens konto inom 30 dagar från den dag begäran gjordes och inte mer än USD 20,000 inom 30 dagar från den dag begäran gjordes.

8.18. Andra uttagsmetoder förhandlas enskilt med Hemsidans Administratörer.

8.19. Vid händelse av en uttagsförfrågan som är minst 20 gånger större in dina totala insättningar begränsas du till 5000 USD (eller motsvarande i din valuta) vad gäller uttag per månad.

8.20. Vänligen kom ihåg att värdet på BitCoin kan ändras dramatiskt beroende på marknadsvärdet.

8.21. Högsta tillåtna summa för en transaktion är 9 000 EUR eller motsvarande i ditt kontos valuta.

9. BETTING & SPEL

9.1. Det är ditt ansvar att alla uppgifter för alla transaktioner du placerar är korrekta innan du bekräftar ditt bet.

9.2. Din transaktionshistorik kan ses genom att klicka på ”Kassa” på Hemsidan.

9.3. Vi förbehåller oss rätten att neka delar eller hela transaktioner som du begärt närsomhelst till vårt gottfinnande. Inga transaktioner anses accepterade tills du fått en bekräftelse från oss. Om du inte fått en bekräftelse på att din transaktion har accepterats bör du kontakta Support.

9.4. Du kan endast placera bets på Tjänster genom att använda kredit som finns på ditt konto.

9.5. Högsta möjliga vinst per satsning är 50 000 USD eller motsvarande summa i användarens valuta. Detta är inte beroende av odds och totala möjliga vinster. Alla vinster som överstiger denna summa kan skrivas av.

10. MASKOPI, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELL AKTIVITET

10.1. Följande aktiviteter är inte tillåtna och utgör ett väsentligt brott mot Villkoren:

10.1.1. tillhandahållande av information till tredje part;

10.1.2. användande av en orättvis fördel eller inflytande, inklusive utnyttjande av buggar, kryphål eller felaktigheter i vår mjukvara, användandet av automatiserade spelare eller utnyttjande av ett ”error”;

10.1.3. bedrivande av bedrägliga aktiviteter till din fördel, inklusive användande av stulna, klonade eller på annat sätt otillåtna kredit- eller debitkort som källa för insättningar på konto;

10.1.4. deltagande i kriminella aktiviteter, inklusive penningtvätt och alla andra aktiviteter med kriminella konsekvenser;

10.1.5. maskopi eller försök till maskopi med avseende att delta, direkt eller indirekt, i ett maskopiprogram med andra spelare i samband med spel som du spelar eller kommer spela på Hemsidan.

10.2. Kostnadsfria medel som du får från Företaget i form av bonusar, poäng etc får inte heller missbrukas på något sätt.

10.3. Företaget kommer vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra maskopi och alla försök till maskopi, upptäcka dessa samt involverade spelare samt hantera dessa spelare i enlighet med detta. Vi ansvarar ej för några förluster eller skador som du eller andra spelare kan drabbas av till följd av maskopi, bedrägliga eller på annat sätt illegala aktiviteter eller fusk och alla åtgärder vi tar i avseende till detta sker till vårt eget gottfinnande.

10.4. Om du misstänker att en person samverkar i maskopi, fuskar eller är involverad i bedrägliga aktiviteter skall du snarast möjligt rapportera detta till oss via e-post eller via online-chatt.

10.5. Om företaget misstänker att du deltar i eller har deltagit i bedrägliga, illegala eller otillbörliga aktiviteter, inklusive men ej begränsat till penningtvätt, eller gör annat i strid med Villkoren kan din tillgång till tjänsterna sägas upp omedelbart och/eller ditt konto blockeras. Om ditt konto sägs upp eller blockeras på grund av sådana omständigheter har Företaget ingen skyldighet att återbetala eventuella medel som funnits på Ditt Konto. Företaget har rätt att informera relevanta myndigheter, andra tjänsteleverantörer och banker, kreditkortföretag, betalningsleverantörer och finansinstitut om din identitet och alla misstänkt illegala, bedrägliga eller otillbörliga aktiviteter och du kommer till fullo samarbeta med Företaget för att undersöka sådan aktivitet.

10.6. Du skall endast använda tjänsterna i god tro mot både Företaget och andra spelare som använder tjänsterna. Om Företaget anser att du har använt tjänsterna eller mjukvaran med onda avsikter har Företaget rätt att säga upp Ditt Konto och alla andra konton du har hos Företaget och Företaget har rätt att återta alla medel på dina Konton. Du avstår därmed uttryckligen från eventuella framtida fordringar gentemot Företaget i detta avseende.

11. ANDRA OTILLÅTNA AKTIVITETER

11.1. Du får inte använda kränkande eller aggressivt språk eller bilder; svära, hota, trakassera eller kränka andra, inklusive andra användare, eller bete dig på sådant sätt mot Företagets anställda som har hand om supporten på Hemsidan.

11.2. Du skall inte korrumpera eller översvämma Hemsidan med information med följd att Hemsidan slutar fungera och du får inte vidta några åtgärder som påverkar Hemsidans funktionalitet på något sätt, exempelvis genom att släppa eller sprida virus, maskar, logiska bomber eller liknande. Multipla inlägg eller ”spam” är strikt förbjudet. Du får inte störa, manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra information som finns på Hemsidan.

11.3. Du skall endast använda Hemsidan för personlig underhållning och har inte rätt att kopiera Hemsidan eller någon del av den utan skriftligt medgivande från oss.

11.4. Du får inte försöka få otillåtet tillträde till Hemsidan, servrarna där Hemsidan lagras eller någon annan server, dator eller databas relaterad till Hemsidan. Du får inte attackera Hemsidan via en denia-of-service-attack eller andra liknande slags attacker. Om detta villkor bryts kommer vi rapportera sådant brott till relevanta myndigheter och kommer samarbeta med sådana myndigheter genom att tillhandahålla dem din identitet. Vid händelse av sådant brott kommer din rätt att använda Hemsidan omedelbart upphöra.

11.5. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som sker till följd av denial-of-service-attacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din dator, dina program, din data eller annat material som åsamkas dig till följd av användande av Hemsidan eller genom att ladda ned material på Hemsidan, eller på andra hemsidor som länkar till Hemsidan.

11.6. Det är förbjudet att sälja eller överföra konton mellan spelare eller att avsiktligt förlora medel eller spel för att överföra medel till en annan spelare. En avsiktlig förlust i ett spel avser när du förlorar en hand eller ett spel för att överföra pengar till en annan användare.

12. GILTIGHETSPERIOD OCH UPPSÄGNING

12.1. Du kan säga upp ditt konto (inklusive ditt användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

12.2. Innan du tagit emot bekräftelse gällande stängning av Ditt Konto är du ansvarig för all aktivitet på kontot från det att du skickade ett e-postmeddelande till oss tills det att ditt konto sagts upp av Företaget.

12.3. Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift eller summa som spelare är skyldig innan stängning av Ditt Konto. Om Ditt Konto raderas, blockeras permanent eller annulleras betalas inte pengar ut, inga krediter krediteras eller omvandlas till pengar eller andra typer av ersättning och du kommer inte längre ha tillgång till Ditt Konto.

12.4. Vid uppsägning av Ditt Konto, med förbehåll för eventuella rättigheter eller skyldigheter som uppkommit före uppsägningen, skall ingen part ha ytterligare skyldigheter gentemot den andra enligt dessa Villkor.

12.5 Företaget kan säga upp Ditt Konto, inklusive ditt användarman och lösenord, omedelbart utan förvarning:

12.5.1. om vi av någon anledning bestämt oss för att sluta leverera tjänsten i allmänhet eller i synnerhet till dig;

12.5.2. om Ditt Konto på något sätt är associerat med ett annat konto som har blivit uppsagt;

12.5.3. om Ditt Konto är associerat med, eller relaterat till, existerande blockerade konton kan vi säga upp Ditt Konto, oavsett denna relations natur, och registreringsuppgifterna som angivits på dessa konton; eller av annan anledning till vårt gottfinnande. Om inte annat i enlighet med dessa Villkor gäller kommer efter uppsägning medel på Ditt Konto återlämnas till dig inom en rimlig tid på din begäran, med förbehåll för vår rätt att dra av eventuella belopp som du är skyldig oss;

12.5.4. om du försöker manipulera eller fastställa information angående mjukvarukod eller är involverad i maskopi;

12.5.5. om du manipulerar eller försöker att manipulera mjukvaran på något sätt;

12.5.6. om du begår något brott, exempelvis genom att försöka få åtkomst till Hemsidan från ett juridiskt område där det är olagligt att spela från;

12.5.7. om du publicerar något faktiskt eller potentiellt ärekränkande, stötande, rasistiskt, skadligt eller obscent språk eller material.

12.6. Om Ditt Konto är inaktivt i sex månader eller mer kan vi stänga eller säga upp Ditt Konto utan förvarning. Om Ditt Konto sägs upp på sådant sätt slutar Villkoren gälla från det datum då uppsägningen trätt i kraft.

12.7. Ditt inaktiva Konto sägs upp genom elektroniskt meddelande med hjälp av dina kontaktuppgifter. Vid händelse av sådan uppsägning från vår sida, förutom om sådan avstängning sker i enlighet med paragraf 10 (Maskopi, Fusk, Bedrägeri och Kriminell Aktivitet) eller paragraf 17 (Brott mot Villkoren) av dessa Villkor återbetalar vi summan på ditt saldo till dig. Om vi inte kan få tag på dig kommer medlen efterskänkas till relevant spelmyndighet eller till Företaget.

13. FÖRÄNDRINGAR PÅ HEMSIDAN

13.1. Vi kan efter eget gottfinnande närsomhelst ändra och/eller korrigera tjänster som erbjuds på Hemsidan för att bedriva underhåll av Hemsidan.

14. IT-FEL

14.1. Vid händelse av oväntade systemfel, buggar eller problem i mjukvaran eller hårdvaran vi använder för att driva Hemsidan ska vi omedelbart försöka åtgärda problemet. Vi ansvarar inte för IT-fel som orsakats av den utrustning du använder för att få tillträde till Hemsidan eller fel relaterat till din internetleverantör.

15. FEL OCH FÖRSUMMELSE

15.1. Ett antal omständigheter kan uppkomma där ett bet accepteras eller en betalning utförs där ett fel sker från Företagets sida, exempelvis om vi angivit felaktiga villkor eller odds till följd av ett uppenbart fel eller inputfel, eller till följd av felaktigt fungerande utrustning. Fel kan även göras i form av den summa vinster som betalas ut till dig till följd av manuella eller automatiska input-fel.

15.2. Företaget förbehåller sig rätten att neka, inskränka, annullera eller begränsa bets.

15.3. Om du har felaktigt tilldelats vinster som ett resultat av mänskligt fel eller buggar, fel i mjukvaran eller fel i spelprodukter, eller mjukvaran som driver spelen (”Errors”) så är det inte Företagets ansvar att betala ut sådana vinster och du skall omedelbart informera Företaget om felet, och du samtycker till att återlämna sådana vinster som betalats ut till dig som ett resultat av sådana fel eller misstag.

15.4. Varken vi eller våra partners eller leverantörer ansvarar för förluster, inklusive förlust av vinster, som resulterar i ett fel av oss eller ett fel av dig.

15.5. Företaget och dess respektive licenstagare, distributörer, föräldraorganisationer, dotterbolag, partners och alla dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan orsakas av upptagande eller missbruk av information som skickas över internet.

16. FRÅNSÄGANDE AV ANSVAR

16.1. Du godkänner att du är fri att välja om du vill använda Hemsidans tjänster och att du gör så på eget val, omdöme och risk.

16.2. Vi erbjuder Hemsidan med rimlig färdighet och vård och så som det beskrivits i Villkoren. Vi gör inga andra löften eller garantier angående Hemsidan eller de produkter som erbjuds via Hemsidan och frånsäger oss härmed alla underförstådda garantier i detta avseende.

16.3. Företaget skall ej hållas ansvarig i kontrakt, skadestånd, försummelse eller annat för någon förlust eller skada, inklusive men ej begränsat till förlust av data, vinster, verksamhet, möjligheter, goodwill eller rykte samt företagsstörningar eller några förluster som vid denna tidpunkt ej kan förutspås av oss kopplat till ditt användande av Hemsidan eller länkar på Hemsidan. Företaget ansvarar inte för innehållet på någon hemsida på internet som Hemsidan eller Hemsidans tjänster länkar till.

17. BROTT MOT VILLKOREN

17.1. Du måste till fullo täcka alla fordringar, skulder, kostnader och utgifter, samt alla andra avgifter som kan uppstå till följd av en överträdelse av Villkoren av dig.

17.2. Du samtycker till att gottgöra, försvara och skydda Företagets intressen, dess icke-märkta partners och deras respektive företag och deras respektive tjänstemän, chefer och anställda från alla anspråk, krav, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive juridiska kostnader och andra kostnader som av någon anledning kommer som följd av:

17.2.1. brott mot dessa Villkor;

17.2.2. brott mot lagen eller brott mot en tredje parts rättigheter;

17.2.3. användande av tjänster av någon annan person med hjälp av din användaridentitet, med eller utan din tillåtelse; eller

17.2.4. emottagande av vinster.

17.3. Vid händelse av ett stort villkorsbrott förbehåller vi oss rätten, men förbinder oss inte till att:

17.3.1. meddela dig om att du bryter mot Villkoren och kräva av dig att du sluta att bryta mot villkoren;

17.3.2. stänga av Ditt Konto och därmed göra det omöjligt för dig att placera bets eller spela spel på Hemsidan;

17.3.3. stänga ned Ditt Konto med eller utan förvarning;

17.3.4. ta ut vinster, bonusar eller utbetalningar från Ditt Konto som du har tillskansat dig till följd av brott mot Villkoren.

17.4. Vi har rätt att avaktivera ditt användarnamn och lösenord om du bryter mot någon paragraf i dessa Villkor.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

18.1. Innehållet på Hemsidan är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande Företaget eller som används under licens från tredje part. Allt nedladdningsbart eller tryckt material på Hemsidan kan laddas ned till en dator och får endast skrivas ut för spelarens personliga och icke-kommersiella bruk.

18.2. Under inga omständigheter ger användandet av Hemsidan spelaren några immateriella rättigheter som ägs av Företaget eller någon annan tredje part.

18.3. Användning eller reproduktion av firmanamn, varumärken, logotyper eller annat kreativt material som finns på hemsidan är förbjudet.

18.4. Du är ensamt ansvarig för skador, kostnader och avgifter som uppstår till följd av utövandet av förbjudna aktiviteter. Du skall omedelbart underrätta Företaget efter att ha blivit medveten om utövandet av förbjudna aktiviteter och skall assistera Företaget till rimlig grad i undersökningar som kan genomföras med hänsyn till den information som du lämnat i detta avseende.

19. DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

19.1. Vi är skyldiga att uppfylla krav på dataskydd i enlighet med hur Företaget använder de personliga uppgifter som samlas in under dina besök på Hemsidan. Vi tar därför våra skyldigheter i förhållande till hur vi använder dina personliga uppgifter på väldigt stort allvar. Företaget skall hantera alla personliga uppgifter som vi fått från dig i enlighet med vår Sekretesspolicy.

19.2. Genom att tillhandahålla oss dessa uppgifter godkänner du att vi har rätt att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med villkoren och sekretesspolicyn i i enlighet med efterlevnad av juridiska krav och skyldigheter.

19.3. Det är företagets policy att inte lämna ut några personuppgifter förutom till tredjeparter och anställda som behöver tillgång till dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänster. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

19.4. Vi behåller kopior på all kommunikation som sker mellan oss och kund för att på ett riktigt sätt behålla den information som vi fått från dig.


20. ANVÄNDANDE AV COOKIES PÅ HEMSIDAN

20.1. Företaget använder ”cookies” för att erbjuda viss funktionalitet på Hemsidan. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator när du besöker Hemsidan. Denna fil gör det möjligt för oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till Hemsidan. Mer information om att radera eller kontrollera cookies finns på www.aboutcookies.org. Vänligen observera att du genom att radera eller avaktivera cookies kanske inte kan komma åt vissa delar eller använda vissa funktioner på Hemsidan.

21. KLAGOMÅL OCH VARSEL

21.1. Om du vill lämna in ett klagomål angående Hemsidan är det första du behöver göra att kontakta kundtjänsten angående ditt problem inom rimlig tid.

21.2. Vid händelse av dispyt accepterar du att serverposterna kommer fungera som slutgiltigt bevis för att finna en lösning på alla krav.

22. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

22.1. Företaget ansvarar inte för misslyckande eller förseningar vad gäller att utföra sina skyldigheter i enlighet med dessa Villkor vid händelser utanför vår kontroll, inklusive men ej begränsat till, krig, civila oroligheter, störningar i kommunikationsnät, industridispyter eller DDOS-attacker eller liknande Internet-attacker som kan få negativa konsekvenser ("Force majeure").

22.2. Våra tjänster och funktioner anses inställda under den period då Force Majeure råder. Vi åtar oss att använda alla tillgängliga resurser för att lindra effekten av Force Majeure eller att hitta en lösning med vars hjälp det är möjligt att uppfylla våra skyldigheter, trots att Force Majeure råder.

23. DISPENSKLAUSUL

23.1. Om vi inte kan upprätthålla strikt efterlevnad vad gäller våra skyldigheter eller om vi inte kan dra nytta av våra rättigheter skall inte det på något sätt tolkas som ett uppgivande av sådana rättigheter eller rättsligt försvar och befriar inte dig från att följa sådana skyldigheter.

23.2. En dispensklausul från oss ska inte utgöra ett upphävande av eventuella efterföljande dispensklausuler. Ingen dispensklausul från oss angående Villkoren ska träda i kraft om den inte uttryckligen har angivits vara en dispensklausul och kommuniceras till dig skriftligen i enlighet med ovanstående.

24. AVSKILJBARHET

24.1. Om något av Villkoren blir ogiltigt, olagligt eller på något sätt förlorar sin giltighet avskiljs sådant villkor eller bestämmelse i lämplig utsträckning från de återstående bestämmelserna, villkoren och paragraferna som till fullo behåller sin giltighet så som de tillhandahållits enligt lag. I sådana fall ändras den del som anses ogiltig eller overkställbar i enlighet med tillämplig lag för att möta de ursprungliga målen så noggrant som möjligt.

25. LÄNKAR

25.1. Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor som är utanför Företagets kontroll och som inte täcks av Villkoren. Företaget ansvarar inte för innehållet på någon tredje parts hemsida eller de handlingar eller utelämnanden för deras ägare, eller för innehållet i tredje parters marknadsföring och sponsorskap på dessa hemsidor. Hyperlänkarna till andra hemsidor tillhandahålls endast i informationssyfte. Du använder sådana länkar på egen risk.

26.KAMPANJKODER

26.1. Kampanjkod (inlösningsbar kod) är en unik alfanumerisk kod som en spelare kan lösa in på sin profil för att få en gåva. Detta kan exempelvis vara en insättningsbonus.

26.2. Det går inte att lösa in en kod utan att bekräfta den e-postadress som användes vid registrering.

26.3. För insättningserbjudanden med kampanjkod måste spelaren aktivera koden innan han eller hon gör en insättning. En kod är endast giltig för en insättning – den första som görs efter koden löses in (om inte annat anges i kampanjens villkor).

26.4. Inlösande av flera kampanjkoder för en insättning är förbjudet. Sådana handlingar kommer tolkas som missbruk av Hemsidans bonuspolicy. Vid händelse av inlösande av ett flertal kampanjkoder kommer alla bonusmedel tas bort från ditt konto och kontot kan komma att bli blockerat.

27. Bonusprogram för partners

27. Bonusprogram för partners

27.1 Programmets villkor gäller endast om följande regler följs.

27.2 Programmets villkor aktiveras automatiskt på ditt konto efter registrering via en specifik hänvisningslänk som placeras av vår partner och endast för konton med en bekräftad e-postadress.

27.3 Kvalificerande insättningar ska göras inom 14 dagar efter registreringen. I annat fall förfaller bonusen.

27.4 Satsningskraven för bonussumman är 14 gånger bonussumman inom 14 dagar från det att bonusen delades ut.

27.5 Om satsningskraven inte möts enligt dessa villkor dras bonusar och vinster från bonusen av från saldot.

27.6 Kvalificerande bets för satsningskraven måste placeras på odds på minst 1.75 och avgöras. Giltiga bets: Singel.

27.7 Minsta tillåtna kvalificerande summa för första insättningen är 10 USD, 10 EUR, 600 RUB. Alla specifika valutor kan efterfrågas genom att kontakta kundtjänst. Om bets görs med både bonusen och riktiga pengar delas vinster ut proportionellt. Bonusvinster sätts in på bonussaldot och vinster från riktiga pengar till kontantsaldot.

27.8 Högsta möjliga bonussumma som kan vinnas är 15 USD, 15 EUR, 900 RUB och högsta möjliga vinst som kan tas ut är 50 USD, 50 EUR, 3000 RUB eller motsvarande i din valuta. Resterande summa dras av från saldot. Alla specifika valutor kan efterfrågas genom att kontakta kundtjänst.

27.9 Om ett uttag görs innan satsningskraven möts sätts bonussumma och vinster från bonus till noll.

27.10 GG.Bet förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen närsomhelst och ogiltigförklara vinster från bonusen.

27.11 Alla uttagsförfrågningar kan behöva verifieras i form av ID och ålder. Misslyckad verifiering innebär att förfrågan kan nekas.

27.12 Villkor kan förändras närsomhelst under kampanjperioden.

28. Bonuskoderna "100% för insättning på upp till $50"

28.1. Villkor för bonuskoderna: 'mian', 'aiyu', 'bgbg', 'nznz', 'shui', 'xima', 'ajaj', 'czcz', 'dudu', 'xxxx', 'long', 'sayu', 'fyfy', 'lala', 'clcl', 'gtgt', 'hlhl', 'xtxt', 'xnxn', 'jwjw', 'qkqk', 'mizhark', 'revoltiz', 'getgood50', 'izikatka', 'excalinvoker', 'savage', 'camyy', 'ziji', 'wzwz', 'cpcp', 'klkl', 'mrmr', 'pipi', 'xrxr', 'pppp', 'tsts', 'xdxd', 'njnj', 'bwbw', 'llll', 'jsjs', 'cccc', 'suggest', 'mfa', 'chubakah', 'alinefaria', 'artevirtualfc', 'ferreiran1', 'armsdota', 'yake', 'cmcm', 'bbbb', 'lmlm', 'dsds', 'mymy', 'zone51', 'ysys', 'yjyj', 'ljlj', 'wwww', 'zjzj', 'mlml', 'nnnn', 'ykyk', 'ahah', 'qsqs', 'LkLk', 'cybbetting', 'qyqy', 'mjmj', 'xmxm', 'qqqq', 'xaxa','ebets', 'mortaatv', 'fryru', 'coldzera', '69875', 'ggtest', 'yw', 'noobfromua', 'amway', 'rayur', 'funn1k', 'king', 'huyafb', 'kobe', '759036', 'glophion', 'esponly', 'itoka', 'lmgg', 'perditionlive', 'esportvice', 'betgroup', 'silsdota', 'dykalis', 'esbr50', 'upcomer', 'bettaspel', 'get50', 'west', 'esb50', 'ebf50', 'vipbet', 'ninja', 'fragbet-bonus', 'isamu', 'gamopo', 'csgobet', 'eb100', 'winaskin', 'gglobby', 'tv926180', 'legends', 'stasikpwnz', 'yyyy', 'byby', 'xyxy', 'qfqf', 'btbt', 'jgjg', 'cycy', 'tdtd', 'sjsj', 'ssss', 'zyzy', 'slsl', 'jljl', 'psicology', 'tipify', 'esporting', 'abios', 'depget100', 'olympusgod', 'qrush', 'pro100', 'impala', 'winterevent50', 'hltv50', 'blequedota', 'enjoymaloy', 'umn1k', 'synb', 'synm', 'testtest', 'acetv', 'lzlz', 'dtdt', 'yzyz', 'nmnm', 'yryr', 'gaga', 'ygyg', 'nknk', 'nbnb', 'godxw', 'bts50','dotirinhas', 'flashy','balerostyle','edhuntercs','midasclub','dota2mc', 'pava', 'skipnho', 'crisguedes', '6666', 'unfo', 'mrcat', 'rechao'

28.2. Satsningskraven för bonussumman är 14 gånger bonussumman inom 14 dagar från det att bonusen delades ut.

28.3. Om satsningskraven inte möts enligt dessa villkor dras bonusar och vinster från bonusen av från saldot.

28.4. Kvalificerande bets för satsningskraven måste placeras på odds på minst 1.75 och avgöras. Giltiga bets: Singel.

28.5. Minsta tillåtna kvalificerande insättningssumma är: $5, €5 och 300 RUB

28.6. För att satsningar ska börja räknas mot satsningskraven måste bonussaldot först användas.

28.7. Om bets görs med både bonusen och riktiga pengar delas vinster ut proportionellt. Bonusvinster sätts in på bonussaldot och vinster från riktiga pengar till kontantsaldot.

28.8 Högsta möjliga bonussumma som kan vinnas är: $50, €50 och 3000 RUB

28.9. Om ett uttag görs innan satsningskraven möts sätts bonussumma och vinster från bonus till noll.

28.10. Högsta möjliga vinst som kan tas ut från alla bonuserbjudanden är 50 USD, 50 EUR, 3000 RUB eller motsvarande i din valuta. Resterande summa dras av från saldot. Alla specifika valutor kan efterfrågas genom att kontakta kundtjänst.

28.11. GG.Bet förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen närsomhelst och ogiltigförklara vinster från bonusen.

28.12. Alla uttagsförfrågningar efter att ha använt denna kampanjkod kan behöva verifieras. Misslyckad verifiering innebär att förfrågan kan nekas.

Support 24/7